Days, months & seasons

[en] This short video clip is about days of the week (it-Tnejn, it-Tlieta, …), months (Jannar, Frar, …), seasons (rebbiegħa, sajf, …), seasons greetings (Is-sena it-tajba.) and some more useful phrases.

[de] In diesem kurzen Video geht es um die Wochentage (it-Tnejn, it-Tlieta, …), Monate (Jannar, Frar, …), Jahreszeiten (rebbiegħa, sajf, …), Grüße zu besonderen Feiertagen (Is-sena it-tajba.) und einige weitere nützliche Sätze.

Video by TheHuSkY1984

Leave a Reply